Admin - Configuration - Shipping/Packaging - Shipping Origin ZIP - Admin

From Zen Cart(tm) Wiki
Jump to: navigation, search


Menu: Admin - Configuration - Shipping/Packaging - Shipping Origin ZIP - Admin


/path/to/your/shop/admin/configuration.php

Line #71 : if (zen_get_configuration_key_value('SHIPPING_ORIGIN_ZIP') == 'NONE' or zen_get_configuration_key_value('SHIPPING_ORIGIN_ZIP') == '') {


/path/to/your/shop/admin/modules.php

Line #33 : if (zen_get_configuration_key_value('SHIPPING_ORIGIN_ZIP') == 'NONE' or zen_get_configuration_key_value('SHIPPING_ORIGIN_ZIP') == '') {