Admin - Configuration - Shipping/Packaging - Shipping Origin Country - Admin